Statutul Asociatiunii ASTRA

    ART. 1. Numele Asociatiunii: Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română, şi Cultura Poporului Român. Prescurtat cu iniţialele: ASTRA.
    - Acest încris figurează, şi pe sigiliul Asociatiunii.
    - ASTRA este persoană juridică.
    - Sediul Asociatiunii este la Sibiu.
    - Limba oficială a "Asociatiunii" în toate afacerile ei este limba română.
    ART. 2. Asociaţiunea se reorganizează şi continuă activitatea ASTREI de la 1861,suspendată în mod abuziv prin decretul din 1948. Ea îşi propune ca, în climatul nou de libertate, democraţie şi demnitate, instaurat de Revoluţia din Decembrie 1989, să militeze pentru promovarea ştiinţei o şi culturii, învăţământului, artei şi literaturii în Transilvania şi în întreaga ţară, la ridicarea nivelului de civilizaţie materială şi spirituală al întregului popor şi integrarea lui în circuitul valorilor europene.
    ART. 3. ASTRA, fiind o asociaţie cultural ştiinţifică profesională, nu are caracter, politic şi confesional. Ea activează pentru promovarea intereselor de propăşire a naţiunii române de pretutindeni.
    ART. 4. Pentru realizarea scopurilor şi idealurilor sale, ASTRA colaborează cu celelalte foruri cultural-ştiinţifice pe plan naţional, cu Academia Română, cu instituţiile de învăţământ, cu institutele de specialitate, cu societăţile ştiinţifice, cu societăţile şi instituţiile culturale, uniunile de creaţie, cu asociaţile scriitori¬lor, cu alte instituţii sau organizaţii profesionale sau obşteşti.
    În activitatea sa organizează sesiuni ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, seminarii metodico-ştiinţifice, cercuri ştiinţifice pentru elevi, studenti şi alte categorii sociale, cercuri de pregătire profesională, concursuri, brigăzi cultural - ştiinţifice complexe, spectacole, concerte, expoziţii, serate literare, festivaluri artistice şi folclorice, întâlniri şi mese rotunde cu personalităţi din ţară şi de peste hotare, vizite şi excursii etc.
    ASTRA preconizează, pentru realizarea scopurilor sale, editarea unor reviste proprii, precum şi publicarea în editură proprie, sau în colaborare unor lucrări valoroase, de real interes ştiinţific şi cultural, de autentică contribuţie originală, elaborate de membrii săi.
    ASTRA stimulează activitatea de creaţie din domeniile ştiinţei, învăţământului, culturii şi artei prin acordarea anuală de premii şi diplome, precum şi prin schimburi de opinii, de delegaţii şi activităţi cu alte organisme şi instituţii din ţară şi din străinătate.
    ART. 5. Membrii ASTREI. Membru, al ASTREI poate deveni orice cetăţean al ţării noastre, indiferent de naţionalitate, vârstă, sex, orientare religioasă, politică, profesiune, loc de muncă sau domici¬liu, care recunoaşte Statutele, adera la scopurile Asociatiunii şi militează prin mijloacele stabilite pentru înfăptuirea lor.
    - Pot deveni membri şi persoanele juridice (instituţii si organizaţii obşteşti).
    - De asemenea, pot deveni membri ai Asociaţiunii cetăţeni români străini din afara ţării cu condiţia respectării Statutelor ei.
    - Calitatea de membru al ASTREI este condiţionată şi de plata unei cotizaţii lunare(respectiv anuale) al cărei cuantum est stabilit de către Comitetul Central prin Regulamentul ASTREI.
    ART. 6. Calitatea de membru al ASTREI se dobândeşte pe temeiul unei cereri serise, adresată Comitetului Central sau Comitetelor despărţămintelor şi validată de către acestea printr-o majoritate simplă de voturi. Membrilor admişi li se vor elibera certificate de membru.
    Membrii ASTREI pot fi:
    - fondatori, in funcţie de suma depusă;
    - de onoare;
    - pe viaţa;
    - activi;
    - ajutători;
    - corespondenţi.
    Membrii de onoare vor fi numiţi prin votul majoritar al Comitetului Central, la propunerea despărţămintelor.
    - Membrii de onoare sunt scutiţi de taxe.
    - Membrii fondatori, pe viaţă şi activi sunt datori să colaboreze din toate puterile pentru bunul mers al Asociaţiunii; ei au drept de iniţiativă şi vot decisiv în adunările generale ale despărţămintelor.
    - Membrii ajutători au vot consultativ în adunările despărţămintelor şi ale cercurilor.
    - Membrii corespondenţi sunt cetăţenii altor state,altor naţionalităţi sau din zone unde nu sau constituit încă despărţăminte. Ei sunt trecuţi fie în evidenţele Comitetului Central, fie în evidenţele Despărţămintelor.
    ART. 7. Drepturile şi obligaţiile membrilor. Membrii ASTREI au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, să participe la manifestările şi acţiunile organizate de către aceasta, să beneficieze de baza ei materială şi să îşi exprime opiniile în publicaţiile editate de Asociaţiune.
    ART. 8. Membrii ASTREI au obligaţia să militeze pentru creşterea numerică şi întărirea prestigiului Asociaţiunii; să participe la acţiunile specifice organizate; să plătească cotizaţia de membru.
    ART. 9. Calitatea de membru poate1fi retrasă de Adunarea Generală a Asociaţiunii sau de: adunările generale ale despărţămintelor, cu majoritate simplă de voturi, pentru încălcarea gravă a prevederilor statuare, a legilor ţării, pentru conduită social-morală nedemnă, precum şi pentru neplata cotizaţiei de membru şi nepaticiparea sistematică la activităţile Asociaţiunii. Comitetul Central şi Comitetele despărţămintelor vor opera scoaterea din evidenţă a membrilor decedaţi, plecaţi sau care au cerut expres acest lucru.
    ART. 10. Organele de conducere ale ASTREI. Activitatea Asociaţiuniii este condusă de către Adunarea Generală, iar între sesiunile acesteia de Comitetul Central, ales prin vot direct şi secret, pe o durată de patru ani.
    ART. 11. Adunarea generala se constituie, după caz, din totalitatea membrilor Asociaţiunii sau delegaţii despărţămintelor si cercurilor ce urmează a se înfiinţa în orase, sate, institutii intreprinderi şi care aderă la prezentele statute.
    ART. 12. Adunarea generală este convocată de către Comitetul Central cu cel puţin 15 zile înaintea datei de desfăşurare condusă de preşedintele acesteia, sau, după caz, de un vicepreşedinte împreună cu un prezidiu ales prin vot deschis de către adunare.
    ART. 13. Comitetul Central este format din:
    - preşedinte;
    - trei vicepreşedinţi, dintre care unul se ocupă cu baza materială, al doilea cu publicaţiile Asociatiunii şi activitatea despărţămintelor, iar al treilea cu organizarea manifestărilor cultural-ştiinţifice şi cu activităţile de învăţământ;
    - secretar I cu probleme organizatorice şi publicaţii;
    - secretar II cu activitatea despărţămintelor sau cercurilor şi probleme de învăţământ.
    - membrii de drept şi Comitetul Central: mitropoliţii bisericilor romaneşti din zonele de acţiune ale ASTREI.
    - preşedinţii despârţâmintelor;
    - preşedinţii secţiunilor;
    - 10 membri.
    Asociaţiunea poate avea şi un preşedinte de onoare.
    ART. 14. Adunarea generală va desemna, din rândurile membrilor săi,un administrator de bunuri, materiale şi financiare şi un arhivar, însărcinat cu strîngerşa şi conservarea tuturor documentelor ce privesc activitatea Asociatiunii. Administratorul şi arhivarul pot fi renumeraţi cu o indemizaţie ce va fi hotărâtă de adunarea generală, în funcţie de posibili¬tăţile financiare şi munca depusă. Biroul Comitetului Central poate aproba angajarea unor persoane care să efectueze anumite activităţi utile pentru bunul mers al Asociatiunii.
    ART. 15. Sarcinile fiecărui membru din Comitetul Central al Asociatiunii, despărţămintelor şi cercurilor se stabilesc în cadrul Comitetului, după necesităţile prezente şi de perspectivă.
    ART. 16. Adunarea generală va alege a comisie de cenzori, care va verifica activitatea financiar-contabilă şi de gestionare a bunurilor Asociatiunii cel puţin o dată pe an, raportând despre constatările şi măsurile luate adunării generale.
    ART. 17. Comitetul Central îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare semetriale şi ia hotărâri valabile şi obligatorii prin vot deschis şi cu majoritate simplă. La cererea a cel puţin trei membri se poate vota şi secret.
    - Biroul Comitetului Central este format din: preşedinte, vicepreşedinţi, secretari, preşedintele despărţământului Sibiu şi eventual, preşedinţii unor despărţăminte limitrofe Sibiului. Acesta ţine şedinţe lunare şi ia hotărâri valabile şi obligatorii prin vot, cu majoritate simplă.
    - Preşedintele participă la vot, numai în caz de egalitate.
    - La cererea a cel puţin trei membri, se ţin şi şedinţe extraordinare.
    - Şedinţele sunt conduse de către presedinte, sau, în lipsa acestuia, de către unul din vicepreşedinţi.
    ART. 18. Despărţămintele şi cercurile. Ca modalitate de organizare şi funcţionare în teritoriu, Asociaţiunea se constituie din despărţăminte şi cercuri.
    Despărţămintele se pot organiza în centrele urbane şi rurale, grupând în jurul lor cercurile din localităţile învecinate. Localitatea, centru de despărţâmînt trebuie sa aibă înscrişi cel puţin 20 de membrii proprii. Membri unui despărţământ pot fi grupaţi şi în cercuri.
    Cercurile se pot constitui în orice localitate, întreprindere sau instituţie, dacă întruneşte un număr de cel puţin 10-15 membrii.
    Mai multe despărţăminte şi cercuri se pot grupa în regionale.
    Despărţămintele cu sediul în oraşul reşedinţă de judeţ vor purta numele de Despărţământ Central Judeţean, având numele judeţului şi sediul totdeauna în capitala judeţului.
    ART. 19. Forul conducător al despărţămintelor şi cercurilor este adunarea generală.
    Despărţămintele şi cercurile îşi ţin adunările generale o dată pe an, cu cel puţin o lună înainte de adunarea generală a Asociaţiunii. Între două adunări generale activitatea despărţămintelor este condusă de către un Comitet de Conducere. Alegerile Comitetului de Conducere se fac după aceleaşi principii şi reguli, ca şi la "centrală". Adunară generală a despărţămintelor va alege şi o comisie de cenzori formată din trei membri care va verifica activitatea financiar-contabilă şi de gestiune a bunurilor despărţămintelor, ce1 puţin o dată pe an, raportând constatările şi măsurile luate adunării generale.
    ART. 20. Despărţămintele sînt conduse de un comitet de conducere, format din cel puţin 5 persoane: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi un număr de membrii conform cu interesele despărţămîntului respectiv.
    Cercurile sînt conduse de un comitet format din trei membri: preşedinte, vicepreşedinte, secretar.
    Preşedinţii cercurilor sunt membrii de drept în Comitetul de conducere al despărţământului de care ţin. Cercurile nu desfăşoară activitate financiar contabilă proprie. Veniturile şi cheltuielile se realizează prin Comitetul de conducere al despărţământului de care ţin.
    ART. 21. Atribuţiile organelor de conducere.
    a) Adunarea generală dezbate, aprobă sau respinge dările de seamă ale comitetelor de conducere, planul de venituri şi cheltuieli, programele proprii de activitate, planuri le de publicaţii şi confirmă cererile de primire în Asociaţiune sau hotărârile de excludere. De asemenea, alege Comitetul Central.
    Comitetul Central rezolvă problemele curente ale activităţii, întocmeşte darea de seamă, planul de venituri şi cheltuieli, programele proprii şi planul propriu de activităti, pe care le prezintă spre aprobare adunării generale.
    Comitetul Central are drept de iniţiativa privind activitatea curenta a organismelor Asociaţiunii: colaborări, publicaţii, activităţi cu public ş.a., dar aceste iniţiative trebuie si fie ratificate de adunare în prima sa plenara.
    Comitetul Central acorda titlul de membru de onoare al ASTREI pentru contribuţii deosebite la progresul Asiciaiiunii, la dezvoltarea culturii, învăţământului, literaturii şi ştiinţei româneşti sau universale.
    ART. 22. Toate funcţiile de conducere se exercită fără renumeraţie. La propunerea adunării generale cadrele de conducere, ca şi unii membrii, cu activitate deosebită, pot fi remuneraţi cu premii, diplome, stimulent morale şi materiale.
    ART. 23. Mijloacele financiare şi folosirea lor.
    1. Veniturile Asociatiunii se constituie din:
        a) cotizaţii;
        b) subvenţii;
        c) donaţii;
        d) încasările de la manifestările cultural- artistice sau sportive;
        e) încasările de la unele activităţi de învăţământ şi cercetare;
        f) încasările realitate din vânzarea unor publicaţii proprii, achitarea unor materiale terţe, sau alte surse care respectă legalitatea;
        g) din contribuţiile despărţămintelor şi cercurilor cu o cotă de 30% din cotizaţiile membrilor acestora;
        h) fondurile realizate se depun într-un cont special, pe numele Asociatiunii, cu drept de scoatere pentru preşedinte, vicepreşedinte sau secretari, conform normelor în vigoare. Prin votul Biroului Comitetului Central se poate da drept pentru a doua semnătură unui funcţionar angajat.
    2. Fondurile băneşti se administrează pe baza unui plan de venituri şi cheltuieli, întocmit de Comitetul de conducere al Asociatiunii şi aprobat de Adunarea Generală sau Comitetul Central.
    Fondurile pot fi folosite pentru:
        - decernarea de premii,burse,ajutoare sociale şi diplome;
        - plată de salarii sau alte retribuţii pentru activităţi depuse în folosul Asociatiunii.
        - activităţi de cercetare,învăţământ şi sport;
        - cheltuieli de deplasare pentru participarea membrilor la acţiuni organizate de Asociaţiune sau la acţiuni organizate de alte instituţii;
        - dotarea cu materiale şi mijloace necesare desfăşurării activităţii Asociatiunii;
        - activităţi de multiplicare şi publicaţii;
        - crearea de fundaţii.
    Activitatea financiară a Asociatiunii este controlată intern de către comisia de cenzori şi extern de către organele financiare specializate ale statului.
    3. Activitatea financiar-contabilă a despărţămintelor se desfăşoară după aceleaşi reguli.
    ART. 24. Cheltuielile Asociatiunii şi Despărţămintelor se aprobă, în baza planului de venituri şi cheltuieli, de către preşedintele Asooiaţiuni respectiv Despărţămintelor, care raportează despre acestea în prima şedinţa de Comitet.
    ART. 25. Asociaţiunea funcţionează pe secţiuni de lucru, ca domenii de activitate:
        - literară şi lingvistică;
        - istorică-filologică;
        - bisericească;
        - ştiinţifică şi tehnică;
        - tineret;
        - medicală şi asistenţă socială;
        - şcolară; -artistică;
        - turism-sport;
        - muzeală;
        - meserii.
    Secţiunile îsi desfăşoară activitatea după un regulament propriu,aprobat de Comitetul Central. Comitetul Central poate aproba înfiinţarea unor secţiuni noi.
    ART. 26. Prezentele statute se aprobă în adunarea generală şi pot fi modificate sau completate pe parcursul activităţii în funcţie de necesităţi, cu acordul a cel puţin 2/3 din membrii adunării generale.
    ART. 27. Încetarea activităţii şi dezvoltarea Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român poate fi hotărâtă cu acordul a 3/4 din membrii săi, convocaţi într-o adunare generală extraordinară.
    În acest caz, bunuril materiale şi financiare dobândite de Asociaţiune în cursul activităţiisale trec în patrimoniul Bibliotecii "Astra" Sibiu.
    ART. 28. 1. Activitatea Asociaţiunii, Comitetului Central şi Biroului se desfăşoară pe baza unui regulament.
    2. Regionalele, despărţămintele şi cercurile vor avea regulamente proprii adaptate"specificului zonal, dar care respectă statutele şi regulamentele Asociaţiunii. Aceste regulamente vor fi avizate de Comitetul Central.
    ART. 29. Prezentul Statut a fost aprobat în adunarea generală a "Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Româna şi Cultura Poporului Român -ASTRA" ţinută în 25-26 septembrie 1993, 1a Orăştie.

Sus